Зміна показників електроодонтодіагностики в пацієнтів при різній лікувальній тактиці при ятрогенному компресійно-токсичному ураженні нижнього альвеолярного нерва

  • Марія Михайлівна Шінкарук-Диковицька
  • Анна Василівна Погоріла
  • Ліна Олександрівна Ковальчук
Ключові слова: ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерва, нейропротекція, електроодонтодіагностика, амантадин гідрохлорид

Анотація

Резюме. Удосконалення методів діагностики та тактики ведення пацієнтів з ятрогенним компресійно-токсичним уражен-
ням нижнього альвеолярного нерва (ЯКТУ НАН) є актуальною проблемою сучасної медицини та стоматологічної служби.
Лікування хворих з ураженням нижнього альвеолярного нерва (НАН) вибирають на основі таких даних: характеру ураження,
його тяжкості, строків з моменту ушкодження, наявності захворювань центральної нервової системи тощо. Вирішення
окресленої задачі можна здійснити шляхом залучення до терапевтичної тактики нейропротекторних засобів із блокуваль-
ною дією на надмірну активність НМДА-рецепторів. Це може запобігти подальшому ураженню нерва та нейронів трійчасто-
го вузла й відновити діяльність тих клітин, що внаслідок ішемічно-гіпоксичного процесу знаходяться у проміжному стані.
Мета дослідження: провести порівняльну (упродовж 30-ти діб) оцінку показників ЕОД у пацієнтів з ятрогенним компресій-
но-токсичним ураженням нижнього альвеолярного нерва при різній лікувальній тактиці, у т. ч. із залученням до терапії гід-
рохлориду амантадину («Неомідантан»).
Матеріали та методи дослідження. Проведено обстеження ій лікування 45 пацієнтів з ятрогенним компресійно-токсичним ураженням нижнього альвеолярного нерва. Діагностика проведена за допомогою додаткових методів обстеження: ортопантомограми (вивчення змін в періапікальних тканинах), імуноферментного визначення показників нейромаркерів сироватки крові (NSE та білок S100), ЕОД (електрозбудливість пульпи вітальних зубів). Для медикаментозного лікування ятрогенного компресійно-токсичного ураження нижнього львеолярного нерва був запропонований спосіб лікування із залученням препарату похідного адамантану та контроль якості лікування за показниками змін титрів нейромаркерів у сироватці крові та показників ЕОД вітальних зубів у зоні ураження нерва.

Результати дослідження. У дослідженні брали участь пацієнти віком від 20 до 60 років без супутньої стоматологічної та загальної невропатичної патології, в яких було встановлено ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерва кореневимигерметиками на основі резорцин-формаліну («Foredent») та епоксидної смоли («AHlus»). У строки 7, 14, 30 доби спостереження - проводили вимір показників електроодонтодіагностики (ЕОД) у всіх досліджуваних. Порівнюючи динаміку значень ЕОД у групах без нейропротекторної підтримки (2-а і 3-я) й в умовах призначення гідрохлориду амантадину («Неомідантан»), можна зробити висновок, що саме останній препарат викликає максимально потужне зниження показників електропровідності вітальних зубів у зоні ЯКТУ НАН та відновлення порогу чутливості пульпи.

Висновок. Амантадин гідрохлорид («Неомідантан») проявляє нейропротекторну дію на систему «нижній альвеолярний нерв–нейрони трійчастого вузла» і його призначення хворим з ЯКТУ НАН сприяє збереженню морфо-функціональної цілісності в цій системі, що особливо проявилось на 30-ту добу терапії. Підбиваючи підсумок змін показників ЕОД при ЯКТУ НАН на 30-ту добу спостереження, у залежності від лікувальної тактики можна побудувати такий варіаційний ряд: ЯКТУ НАН + протокольна терапія (2-а група) > ЯКТУ НАН + протокольне хірургічне та терапевтичне лікування (3-я група) >ЯКТУ НАН + протокольна терапія + гідрохлорид амантадину («Неомідантан») (4-а група) > ЯКТУ НАН + протокольне хірургічне та терапевтичне лікування + гідрохлорид амантадину («Неомідантан») (5-а група).

Ключові слова: ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерва, нейропротекція, електроодонтодіагностика, амантадин гідрохлорид.

Біографії авторів

Марія Михайлівна Шінкарук-Диковицька

Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна – проф., д-р мед. наук,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Анна Василівна Погоріла

Погоріла Анна Василівна – асистент кафедри терапевтичної стоматології
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Ліна Олександрівна Ковальчук

Ковальчук Ліна Олександрівна – доцент, канд. мед. наук,
завуч кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Адреса робоча: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018.
Тел.: +38 (098) 326-36-26. E-mail: pogorila.av@gmail.com.

Посилання

1. Арутюнов А.В., Єлізаров А.В., Копилова І.А., Аванесян Р.А. Аналіз факторів шкід-
ливої дії на нижній альвеолярний нерв при амбулаторному стоматологічному втручанні //
Сучасні проблеми науки та освіти. – 2013. – № 6. – http://www.science-education.ru/ru/
article/view?id=11099.
2. Бромберг Э.Д. Нервно-дистрофические процессы при повреждении ветвей
тройничного нерва / Э.Д. Бромберг // Труды 2-й украинской конферренции по анатомии,
гистологии, эмбриологии и топографической анатомии. – Харьков. – 1958. – С. 73–83.
3. Весова Е.П. Диагностика и лечение больных с неврологическими осложнениями
после эндодонтического лечения // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. –
№ 2. – С. 73–78.
4. Недзьведь М.К., Походенько-Чудакова И.О., Вилькицкая К.В. Динамика пато-
морфологических изменений при токсическом поражении нижнего альвеолярного нерва в
условиях эксперимента // Стоматолог. – Минск. – 2012. – № 1 (4). – С. 25–28.
5. Погоріла А.В. Скринінг наявності та оцінка величини нейропротекторного ефекту
серед деяких препаратів з антиоксидантною дією або моделювальною активністю на форму-
вання глутаматної ексайтотоксичності при модельному ятрогенному компресійно-токсично-
му ураженні нижнього альвеолярного нерва у кролів / А.В. Погоріла, М.М. Шінкарук-Дико-
вицька, О.А. Ходаківський // Світ медицини та біології. – 2016. – № 4 (58). – С. 119–123.
6. Погоріла А.В. Динаміка активності нейрон-специфічної енолази та титрів білка
S100 у сироватці крові хворих на ятрогенно-компресійно-токсичне ураження нижнього
альвеолярного нерва за різної лікувальної тактики / А.В. Погоріла, О.А Ходаківський,
М.М. Шінкарук-Диковицька // Вісник вінницького національного медичного університету. –
2018. – №1 (Т. 22 ) . – С. 112–119.
7. Тимофєєв О.О., Вєсова О.П. Ураження трійчастого нерва при непухлинних
захворюваннях щелепно-лицевої ділянки./ О.О. Тимофєєв, О.П. Вєсова // Современная
стоматология. – 2014. – № 4. – С. 84–91.
8. Ali Keleş and Cangьl Keskin. Apical root canal morphology of mesial roots of
mandibular first molar teeth with vertucci type II configuration by means of micro-computed
tomography / Ali Keleş and Cangьl Keskin // Journal of Endodontocs. – 2017. – 3 (43). –
P. 481–485.
Опубліковано
2019-03-27
Розділ
ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ