Ефективність комплексного лікування генералізованого пародонтита у хворих з переважанням симпатичної нервової системи з використанням Тантум Верде® у віддалені строки спостережень

  • Віктор Маркіянович Батіг
  • Ганна Леонтьєвна Леснухіна
Ключові слова: генералізований пародонтит, пацієнти з переважанням симпатичної нервової системи, Тантум Верде®.

Анотація

Актуальність. У патогенезі генералізованого пародонтита значне місце належить різноманітним загальним захворюванням. Останніми роками зростає цікавість до вивчення особливостей впливу вегетативної нервової системи на розвиток генералізованого пародонтита. Відмічено певні особливості перебігу різних патологічних станів залежно від стану вегетативної нервової системи пацієнта, що необхідно враховувати під час їх лікування. Ураховуючи це, запропонована медика- ментозна схема лікування хворих на генералізований пародонтит з переважанням симпатичної вегетативної нервової системи.
Мета дослідження – визначення клінічної ефективності застосування запропонованого комплексного лікування генералізованого пародонтита у хворих з переважанням симпатичної нервової системи у віддалені строки спостережень.
Матеріали та методи. Для даного дослідження були відібрані 25 хворих на генералізований пародонтит з переважанням симпатичної нервової системи. Медикаментозне лікування проводили з використанням запропонованої премедикації та розчину для полоскання «Тантум Верде®». Було проведено комплексне обстеження стану тканин пародонта пацієнтів до лікування та після нього. Для оцінки клінічної ефективності лікування використовували пробу Шіллєра Писарева (1962), індекс РМА C. Parma (1961), гігієнічний індекс ОНІ-S Green-Vermillion (1964), вакуумну пробу за Кулаженком (1961).
Результати. Було показано, що включення запропонованої премедикації в комплексну терапію хворих на генералізований пародонтит з переважанням симпатичної нервової системи дозволяє ефективно пригнічувати дистрофічно-запальний процес у тканинах пародонта у віддалені строки спостережень. Застосування протизапального препарату «Тантум Верде®» підвищує ефективність лікування. Це підтверджує зниження індексу РМА, збільшення часу утворення гематоми при проведенні вакуумної проби за Кулаженком, покращення рівня гігієни порожнини рота.
Висновки. Застосування запропонованої премедикації із включенням препарату «Тантум Верде®» дозволяє підвищити ефективність лікування генералізованого пародонтита в пацієнтівз переважанням симпатичної нервової системи у віддалені строки спостережень.
Ключові слова: генералізований пародонтит, пацієнти з переважанням симпатичної нервової системи, Тантум Верде®.

Біографії авторів

Віктор Маркіянович Батіг

Батіг Віктор Маркіянович – доцент,
завідувач кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
Міністерства охорони здоров’я України.
Тел.: (050) 978-24-16.

Ганна Леонтьєвна Леснухіна

Леснухіна Ганна Леонтьєвна – канд. мед. наук,
асистент кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний медичний центр НМУ, кафедра терапевтичної стоматології.
Тел.: (066) 736-55-32.

Посилання

Актуальность. В патогенезе генерализованного пародонтита значительное место принадлежит разнообразным общим заболеваниям. В последние годы возрос интерес к изучению особенностей влияния вегетативной нервной системы на развитие генерализованного пародонтита. Отмечены определенные особенности течения различных патологических состояний в зависимости от состояния вегетативной нервной системы пациента, что необходимо учитывать при их лечении. Учитывая это, предложена медикаментозная схема лечения генерализованного пародонтита у больных с преобладанием симпатической вегетативной нервной системы.
Цель исследования – определение клинической эффективности применения предложенного комплексного лечения генерализованного пародонтита у больных с преобладанием симпатической нервной системы в отдаленные сроки наблюдений.
Материалы и методы. Для данного исследования были отобраны 25 больных генерализованным пародонтитом с преобладанием симпатической нервной системы. Медикаментозное лечение проводили с использованием предложенной премедикации и раствора для полоскания «Тантум Верде®». Было проведено комплексное обследование состояния тканей пародонта пациентов до лечения и после него. Для оценки клинической эффективности лечения использовали пробу Шиллера-Писарева (1962), индекс РМА C. Parma (1961), гигиенический индекс ОНІ-S Green-Vermillion (1964), вакуумную пробу по Кулаженко (1961).
Результаты. Было установлено, что включение предложенной премедикации в комплексную терапию больных генерализованным пародонтитом позволяет эффективно подавлять дистрофически-воспалительный процесс в тканях пародонта в отдаленные сроки наблюдений. Применение противовоспалительного препарата «Тантум Верде®» повышает эффективность лечения. Это подтверждает снижение индекса РМА, увеличение времени образования гематомы при проведении вакуумной пробы по Кулаженко, улучшение уровня гигиены полости рта.
Выводы. Применение предложенной премедикации с включением препарата «Тантум Верде®» позволяет повысить эффективность лечения генерализованного пародонтита у пациентов с преобладанием симпатической нервной системы в отдаленные сроки наблюдений.
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, пациенты с преобладанием симпатической нервнойсистемы, Тантум Верде®.
Опубліковано
2019-06-20
Розділ
ПАРОДОНТОЛОГІЯ