Аналіз застосування сучасних стоматологічних пломбувальних (реставраційних) матеріалів у багатопрофільному приватному стоматологічному закладі

  • Ю. О. Мочалов
Ключові слова: стоматологія, пломби, фотокомпозити, застосування

Анотація

Резюме. Сьогодні стоматологічне лікування є одним з найбільш поширеніших видів медичної допомоги в Україні. Протягом
2017 року в Україні зареєстровано понад 35 млн звернень до стоматолога, більше 17 млн осіб мають потребу у стоматоло-
гічному лікуванні. Найпоширеніші стоматологічні маніпуляції в Україні – лікування карієсу та його ускладнень.
Мета дослідження: аналіз роботи приватного стоматологічного закладу за 5 років у частині лікування дефектів твердих
тканин зубів із застосуванням сучасних фотополімерних пломбувальних (реставраційних) матеріалів.
Матеріали та методи. Проаналізовано електронну базу стоматологічної клініки «Стаміл» м. Києва за період 2013–2017 рр.
на предмет частоти й різновиду виконаних терапевтичних маніпуляцій і застосування пломбувальних (реставраційних)
матеріалів. Використано комп’ютерні програми 1С: Підприємство 7.0, MicroSoft Excel 2016.
Результати. У період 2013–2017 рр. у клініці найбільш поширеною процедурою на прийомі стало відновлення коронкової
частини зубів за допомогою пломб – 43,03±3,25 % (М = 43,88 %) від відвідувань. Серед використаних пломбувальних
(реставраційних) матеріалів переважали композитні матеріали світлового твердіння – 87,54±2,07 % (М = 87,36 %) із пломб.
Спостерігалося скорочення кількості склоіономерних пломб – із 12,15 до 9,57 %, некритичне зниження обсягів виконаних
художніх реставрацій – із 3,93 до 3,02 %. Підвищувалося впровадження у практику новітніх наногібридних композитних
матеріалів. Використовувались матеріали компаній «3M-ESPE» (США-Німеччина), «VOCO» (Німеччина), «Ultradent» (США),
«Mani Schutz Dental» (Німеччина), «Tokuyama Dental Corporation» (Японія). Зросла частота застосування вітчизняних фото-
композитів «Jen-Radiance» для пломб і художніх реставрацій (до 59,11 і 32,99 % відповідно). Це свідчить про можливість
успішної реалізації імпортозамісних програм для вітчизняної стоматології та розвитку виробництва й інших стоматологічних
матеріалів та обладнання.
Ключові слова: стоматологія, пломби, фотокомпозити, застосування.


Біографія автора

Ю. О. Мочалов

Ю.О. Мочалов – канд. мед. наук, доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Посилання

1. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в
Україні за 2017 рік. URL: http://medstat.gov.ua/ukr/MMXVII.html.
2. Храмченко C.Н. Композитные материалы в терапевтической стоматологии.
Учебно-методическое пособие / C.Н. Храмченко, Л.А. Казеко. – Минск: БГМУ, 2007. – 20 с.
3. Костенко С.Б. Аналіз спектрофотометричної оцінки ідентифікації фотополі-
мерних пломбувальних матеріалів / С.Б. Костенко // Современная стоматология. –
2015. – № 5. – С. 102–105.
4. Кріль І.А. Дослідження in vitro ультраструктури зони контакту твердих тканин
зуба з фотополімерними реставраціями у випадку пломбування дефектів, спричинених
гіпоплазією емалі / І.А. Кріль, М.М. Рожко // Український стоматологічний альманах. –
2013. – № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/doslidzhennya-in-vitro-ultrastrukturi-zonikontaktu-
tverdih-tkanin-zuba-z-fotopolimernimi-restavratsiyami-u-vipadku-plombuvannya.
5. Манюх Х.Ю. Сучасний погляд на фотокомпозитні пломбувальні матеріали та їх
особливості при відновленні дефектів коронкової частини зубів / Х.Ю. Манюх, О.О. Макси-
мів, В.І. Рожко // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16, N 1. – С. 166–170.
6. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные и облицовочные материа-
лы в стоматологии. – Киев: Книга плюс, 2001. – 195 с.
7. https://www.3m.com.ua/3M/uk_UA/company-cis/all-3m-products/~/Всі-продукти-
3М/Охорона-здоров-я/Стоматологія-та-ортодонтія.
8. https://www.voco.dental/in/products/direct-restoration/composites.aspx.
9. https://intl.ultradent.com/eu/resources/Pages/Product-Instructions.aspx.
10. https://www.schuetz-dental.de/media/pdf/f1/17/0c/Capo_Universal_12_ 2017.pdf.
11. https://www.schuetz-dental.de/en/dentist/dental-practices/filling-materials/.
12. http://www.tokuyama-dental.com/tdc/composites/.
13. http://www.jendental-ukraine.com/index.php/products/composites-linercements.
14. Алексеева Е.Г. Использование суперопаковых оттенков композитного материала
«Jen-Radiance» для реализации минимально инвазивной эстетической реставрации зубов
фронтального участка / Е.Г. Алексеева, Р.В. Кравцов // Современная стоматология. –
2016. – № 2. – С. 20–22.
Опубліковано
2019-01-09
Розділ
ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ