Оцінка ефективності комплексу діагностично-лікувальних заходів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, які супроводжувались фонетичними порушеннями

  • Альона Олександрівна Мельник
Ключові слова: аномалії та деформації зубощелепного апарату, фонетичні порушення, комплекс діагностично-лікувальних заходів

Анотація

Резюме. Під час обстеження ортодонтичних пацієнтів спостерігаються діти з фонетичними порушеннями. Лише усунення анатомічних дефектів не призводить до нормалізації артикуляції звуків. Для цього потрібна тісна співпраця ортодонта та логопеда, при необхідності із залученням спеціалістів інших профілів.

Мета дослідження: запропонувати та оцінити ефективність комплексу діагностично-лікувальних заходів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями та деформаціями, які супроводжувались фонетичними порушеннями.

Матеріал і методи дослідження. Для розробки діагностично-лікувального комплексу обстежено 160 дітей з наявними та відсутніми аномаліями й деформаціями зубощелепного апарату. Використали методи дослідження: клінічні; риноскопію, фарингоскопію, отоскопію, тональну та мовну аудіометрію, тимпанометрію; антропометрію, цефалометрію, електроміографію, комп’ютерну томографію; вивчали семіотичний компонент мовлення, статистичні.

Результати дослідження та їх обговорення. Підтверджено, що отоларингологічні захворювання є додатковим фактором ризику формування зубощелепних аномалій і фактором, що обтяжує ортодонтичне лікування. Були вивчені фонетичні зміни при зубощелепних аномаліях. Для усунення ортодонтичної патології користувалися знімною та незнімною апаратурою. У більшості пацієнтів було діагностовано звуження щелеп у бокових ділянках, що призводить до вимушеного утримування язика в нижньому задньому положенні. Додатково використовували стандартні вестибулярні пластинки «Dr. Hinz – MUPPY-P» з намистиною, знімні ортодонтичні апарати, Bluegrass appliances і запропоновані пристрої для усунення та профілактики шкідливих язикових звичок. Після логопедичної корекції сформувався правильний артикуляційний уклад і досягнуто позитивних функціональних, морфологічних та естетичних змін при ортодонтичному лікуванні.

Висновки. Запропонований пристрій сприяє тренуванню м’язових структур артикуляційного апарату. Комплекс діагностично-лікувальних заходів дозволяє підвищити ефективність ортодонтичного лікування дітей із зубощелепними аномаліями за рахунок мультидисциплінарногопідходу.

Ключові слова: аномалії та деформації зубощелепного апарату, фонетичні порушення, комплекс діагностично лікувальних заходів.

 

Біографія автора

Альона Олександрівна Мельник

Мельник Альона Олександрівна – асистент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Адреса: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 1, каб. 406. Тел.: (044) 483-99-85. E-mail: melnik.alona@gmail.com.

Посилання

1. Куроєдова В.Д. Логопедія в ортодонтії / В.Д. Куроєдова., В.А. Сірик. – Полтава:
Верстка, 2005. – 124 с.
2. Шеремет М.К. Логопедія / Під ред. М.К. Шеремет. – К.: Слово, 2014. – 672 с.
3. Шеремет М.К., Мартиненко І.В. Хрестоматія з логопедії / М.К. Шеремет,
І.В. Мартиненко. – К.: КНТ, 2006. – 360 с.
4. Farronato G. Correlations between malocclusions and dyslalias / Giampietro Farronato,
Lucia Giannini, Cinzia Maspero // European Journal of Paediatric Dentistry. – March
2012. – 13 (1): 13–8.
5. Фліс П.С. Ортодонтія / Фліс П.С. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 312 с.
6. Хорошилкина Ф.Я. Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии при-
куса, морфофункциональные нарушения в челюстно-лицевой области и их комплексное
лечение / Ф.Я. Хорошилкина. – М.: МИА, 2006. – 395 с.
7. Заболотный Д.И. Оториноларингология / Д.И. Заболотный, Ю.В. Митин,
С.Б. Безшапочный. – Киев: ВСИ «Медицина», 2010. – 498 с.
8. Карпищенко С.А. Оториноларингология / С.А. Карпищенко, К.А. Никитин,
М.А. Рябова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 464 с.
9. Мітін Ю.В. Оториноларингологія / Ю.В. Мітін, В.С. Чорній. – К.: ТОВ «Видав-
ничий дім «Фармацевт Практик». – 2008. – 124 с.
10. Науменко О.М. Розробка нових методів діагностики, лікування та профілакти-
ки захворювань вуха і верхніх дихальних шляхів / О.М. Науменко, В.М. Васильєв,
Я.Ю. Гомза // Медична наука України. – 2016. – № 1–2 (том 12). – С. 36–44.
11. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике
речевых нарушений / Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. – 3-е изд. – М.: АРКТИ,
2003. – 240 с.
12. Костик С.А. Особливості логопедичної роботи при формуванні звуковимови в
дітей з аномаліями зубощелепної системи / С.А. Костик // Таврійський вісник освіти. –
2014. – № 4 (48). – С. 79–83.
Опубліковано
2019-01-09
Розділ
ОРТОДОНТІЯ